نرخنامه تایپسرا

نوع تایپ نرخ مناقصه (حداقل) نرخ نمایندگی (ثابت)
فارسی ۴۸۴۰ ریال ۴۴۰۰ ریال
انگلیسی ۶۲۷۰ ریال ۵۷۲۰ ریال
عربی ۸۴۷۰ ریال ۷۱۵۰ ریال
فرمول ریاضی ۸۴۷۰ ریال ۷۱۵۰ ریال
جدول فارسی ۷۸۶۵ ریال ۶۹۳۰ ریال
جدول انگلیسی ۹۳۵۰ ریال ۸۵۸۰ ریال
فارسی + انگلیسی ۵۶۱۰ ریال ۴۹۵۰ ریال
فارسی + فرمول ۶۷۱۰ ریال ۵۷۲۰ ریال
فارسی + عربی ۶۷۱۰ ریال ۵۷۲۰ ریال
فارسی + جدول ۶۷۱۰ ریال ۵۷۲۰ ریال
صوتی ۶۰۵۰ ریال ۶۰۵۰ ریال
Excel ۱۲۰ ریال ۱۲۰ ریال