نرخنامه تایپسرا

نوع تایپ نرخ مناقصه (حداقل) نرخ نمایندگی (ثابت)
فارسی ۱۱۵۰۰ ریال ۱۰۵۰۰ ریال
انگلیسی ۱۴۸۳۰ ریال ۱۳۵۹۰ ریال
عربی ۲۰۱۴۰ ریال ۱۷۰۰۰ ریال
فرمول ریاضی ۲۰۱۴۰ ریال ۱۷۰۰۰ ریال
جدول فارسی ۱۸۷۰۰ ریال ۱۶۴۷۰ ریال
جدول انگلیسی ۲۲۲۳۰ ریال ۲۰۴۰۰ ریال
فارسی + انگلیسی ۱۳۳۴۰ ریال ۱۱۷۶۰ ریال
فارسی + فرمول ۱۵۹۵۰ ریال ۱۳۵۹۰ ریال
فارسی + عربی ۱۵۹۵۰ ریال ۱۳۵۹۰ ریال
فارسی + جدول ۱۵۹۵۰ ریال ۱۳۵۹۰ ریال
صوتی ۱۴۳۸۰ ریال ۱۴۳۸۰ ریال
Excel ۲۷۵ ریال ۲۷۵ ریال