نرخنامه تایپسرا

نوع تایپ نرخ مناقصه (حداقل) نرخ نمایندگی (ثابت)
فارسی ۶۲۹۰ ریال ۵۷۲۰ ریال
انگلیسی ۸۱۵۰ ریال ۷۴۳۰ ریال
عربی ۱۱۰۱۰ ریال ۹۲۹۰ ریال
فرمول ریاضی ۱۱۰۱۰ ریال ۹۲۹۰ ریال
جدول فارسی ۱۰۲۲۰ ریال ۹۰۰۰ ریال
جدول انگلیسی ۱۲۱۵۰ ریال ۱۱۱۵۰ ریال
فارسی + انگلیسی ۷۲۹۰ ریال ۶۴۳۰ ریال
فارسی + فرمول ۸۷۲۰ ریال ۷۴۳۰ ریال
فارسی + عربی ۸۷۲۰ ریال ۷۴۳۰ ریال
فارسی + جدول ۸۷۲۰ ریال ۷۴۳۰ ریال
صوتی ۷۸۶۰ ریال ۷۸۶۰ ریال
Excel ۱۵۰ ریال ۱۵۰ ریال