نرخنامه تایپسرا

نوع تایپ نرخ مناقصه (حداقل) نرخ نمایندگی (ثابت)
فارسی 42267 ریال 38458 ریال
انگلیسی 54250 ریال 49365 ریال
عربی 73722 ریال 67089 ریال
فرمول ریاضی 73722 ریال 67089 ریال
جدول فارسی 68548 ریال 62379 ریال
جدول انگلیسی 68548 ریال 62379 ریال
فارسی + انگلیسی 49317 ریال 44877 ریال
فارسی + فرمول 59181 ریال 53847 ریال
فارسی + عربی 59181 ریال 53847 ریال
فارسی + جدول 59181 ریال 53847 ریال
صوتی 53034 ریال 52731 ریال
Excel 1014 ریال 1008 ریال