فرمت استاندارد محاسبه صفحات تایپ شده

فرمت استاندارد در تایپ متون جهت تعیین تعداد صفحات به شرح زیر می باشد:

 

متون فارسی و عربی:

فونت

اندازه فونت

فاصله خطوط

اندازه کاغذ

حاشیه صفحه

B Nazanin

16

1.5

A4

حالت نرمال ورد

 

متون انگلیسی:

فونت

اندازه فونت

فاصله خطوط

اندازه کاغذ

حاشیه صفحه

Times New Roman

16

1.5

A4

حالت نرمال ورد

 

متون ریاضی و جدول:

فونت

اندازه فونت

فاصله خطوط

اندازه کاغذ

حاشیه صفحه

B Nazanin

16

1.15

A4

حالت نرمال ورد

 

  • در کلیه موارد فضای قبل و بعد از پارگراف بایستی 0 باشد. برای این مورد از منوی پارگراف به بخش Spacing مراجعه نمایید. فیلد Before و After  را بر روی 0 قرار دهید و تیک گزینه Don’t add space between paragraphs of the same style رو بزنید.
  • رعایت نیم فاصله در پروژه های تایپ به طور پیشفرض الزامی نمی باشد اما در صورتی که کارفرما در توضیحات پروژه قید نماید مجری بایستی رعایت کند.