افزایش تعرفه نرخ خدمات تایپسرا

بدینوسیله به اطلاع کاربران تایپسرا می رسانیم، تعرفه پایه خدمات تایپی تایپسرا بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافت. برای آگاهی از نرخ تعرفه های جدید، از نرخنامه تایپسرا بازدید کنید.